GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Scheldeweg te Hoogerheide

Scheldeweg te Hoogerheide
 • Scheldeweg te Hoogerheide

Aanleiding:

In januari 2015 had de gemeente Woensdrecht besloten om de voorgenomen plannen omtrent de Scheldeweg gedeeltelijk in 2015 te realiseren.
De herinrichting van de Scheldeweg omvatte een breed scala aan werkzaamheden, zoals:

 • Rooiwerkzaamheden groen;
 • Vernieuwen / verleggen kabel & leidingtracés;
 • Het vervaardigen van het terrein (sloop viaduct en betonwegen);
 • Grondwerkzaamheden (circa 35.000m3)
 • Aanleg diverse rioolstelsels en rioolpersleiding;
 • Realiseren van een nieuwe rijbaan en vrijliggend fietspad van asfalt (circa 2500 ton);
 • Vervaardigen van een uitkijkpunt vanaf de Brabantse Wal de polder in.

Het project:

De Scheldeweg ligt direct achter de Raadhuisstraat, dit is het winkelhart van de Kern Hoogerheide. De gemeente wilde zo min mogelijk overlast voor de winkeliers in deze straat. Vanwege de relatie met het winkelhart en omdat de heraanleg van de Scheldeweg en herstel van de Brabantse Wal voor de gemeente Woensdrecht een majeur project was, werd besloten dat de marktpartijen ook getoetst dienden te worden aan de kwaliteit van de uitvoering, planning en communicatie met de omgeving.

Voor een gemeente als Woensdrecht, met een kleine ambtelijke organisatie, wordt er regelmatig gezocht naar samenwerking met andere partijen, om zo kennis en gaten in capaciteit efficiënt op te vullen. Op deze wijze kan de gemeente haar ambities blijven realiseren. De gemeente had daarom besloten om Geo Infra vanwege haar reeds opgedane kennis van het ontwerp ook bij de uitvoering te betrekken om zodoende maximaal gebruik te maken van de kennis opgedaan uit het voorbereidingstraject.

Voorbereidingstraject:

De gemeente Woensdrecht heeft het definitieve ontwerp aangeleverd. Vanwege de complexiteit van het ontwerp (door grote hoogteverschillen in het gebied) heeft de gemeente de expertise van Geo Infra ingeroepen voor het maken van een 3D-ontwerp en de verdere uitwerking naar bestek en tekeningen.

Het voorbereidingstraject startte met een DTM meting en opname van de bestaande situatie, deze inwinning heeft geresulteerd in een basisbestand welke het fundament heeft gevormd voor het dynamische 3D ontwerp.

Het 3D ontwerp was conform de gestelde randvoorwaarden van de opdrachtgever en de richtlijnen (zoals beschreven in het handboek wegontwerp) ontworpen. Na overeenstemming met de opdrachtgever van het hoogteverloop van het tracé en de aangrenzende ontwikkelingslocaties werd het ontwerp vertaald naar een technisch ontwerp.

Naar aanleiding van de definitieve contractstukken (technische ontwerp, het contractdocument tezamen met de aanbestedingsleidraad) zijn marktpartijen gevraagd een Plan van Aanpak op te stellen welke de opdrachtgever inzicht geeft ten aanzien van de werkwijze, deze werkwijze werd tijdens een interview mondeling door de aannemers toegelicht. Geo Infra heeft een actieve rol vervuld tijdens de beoordelingsfase van het aanbestedingstraject.

Begeleiding uitvoeringsfase:

Tijdens de realisatiefase waren er twee medewerkers van Geo Infra aangesteld voor de begeleiding van het project, beide personen hebben tijdens het voorbereidingstraject een belangrijke rol vervuld, wat heeft geresulteerd in een soepele overgang van voorbereiding naar uitvoering waarin de projectkennis is behouden.

Invulling Directievoering:
De taken tijdens de realisatie van de Scheldeweg van de directievoerder waren onder andere:

 • Het voorzitten van bouwvergaderingen;
 • Het beoordelen en goedkeuren van financiële afwijkingen;
 • Advisering opdrachtgever inzake technische oplossingen waaronder aanleg veldrijtrap welke wordt gerealiseerd voor het jaarlijkse evenement GP Adrie van der Poel;
 • Advisering in relatie tot toekomstige ontwikkelingen (woningbouw) op diverse locaties grenzend aan het plangebied.

Invulling Toezicht:
De taken tijdens de realisatie van de Scheldeweg van de toezichthouder waren onder andere:

 • Dagelijks toezicht;
 • Het uitvoeren van kwalitatieve controles;
 • Het begeleiden van diverse grondstromen binnen de gemeentegrenzen;
 • Het in samenspraak met het projectteam komen tot technische en praktische oplossingen;
 • Het afstemmen met opdrachtgever, hoofdaannemer, diverse onderaannemers en overige belanghebbenden.

Zowel gemeente Woensdrecht als Geo Infra zijn tevreden over de gekozen werkwijze voor dit specifieke complexe project.

Op deze wijze heeft de gemeente op zeer korte termijn toch haar doelen verwezenlijkt en is de Scheldeweg op nog geen 3 maanden gerealiseerd, binnen budget met zo min mogelijk overlast voor de winkeliers en de direct omwonenden.