GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Stedenbouwkunde

Stedenbouwkundige plannen
Wij ontwerpen stedenbouwkundige plannen vanuit het landschap en de buitenruimte. Hierbij wordt uitgegaan van het (stedelijk)landschap en de daarin gegroeide structuren. Deze worden geanalyseerd en gebruikt als aanleiding voor de ontwikkeling van nieuwe structuren. Het doel is om woon-, werk- en verblijfsmilieus te ontwikkelen die specifiek aansluiten op de karakteristieken en kwaliteiten van de plek en die aansluiten op de behoeften van de gebruikers. Zo ontstaan projecten met de juiste concentratie van bebouwing in het landschap, fraaie openbare ruimten en voorzieningen, zorgvuldige overgangen tussen privé en openbaar en  een uitgekiende oriëntatie van de woningen. Kenmerkend voor de gerealiseerde plannen zijn de visuele aantrekkelijkheid en functionaliteit.

Landschappelijke inpassing
Nieuwe ontwikkelingen in het landschap vragen om een zorgvuldige inpassing. Het landschap is kwetsbaar en gevoelig voor verstoring.

Gemeenten en provincies stellen steeds meer eisen aan de landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering van het landschap bij nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Of het nu gaat om de uitbreiding van een (intensieve) veehouderij of de ontwikkeling van een  camping, is een landschappelijk inpassingsplan of landschapsplan/beplantingsplan in bijna alle gevallen een voorwaarde bij de realisatie.

Op basis van een inventarisatie van de situatie en het landschap ter plaatse wordt er een beeld gevormd van de bestaande landschappelijke kwaliteiten en mogelijkheden. Er wordt aangegeven hoe de voorgestelde ontwikkeling kan passen in dit gebied. Dit kan zijn door het aanbrengen van beplanting, grondlichamen, water, natuurontwikkeling, etc.

Ontwerp openbare ruimte
Het ontwerpen van de openbare ruimte is een van onze kerntaken. De vele aspecten die hier samenkomen vragen om een zorgvuldige weging en inpassing. Niet alleen groen- en waterstructuren zijn van belang,  maar er zijn ook zorgvuldige verhardings- en meubilairontwerpen nodig om tot een afgewogen geheel te komen wat aantrekkelijk oogt, functioneel is in gebruik en voldoet aan de door gebruikers gestelde criteria.  Een masterplan of totaalplan doet uitspraken over de hoofdlijnen van een openbare ruimte. Daarnaast zijn uitwerkingen mogelijk op detailniveau zoals inrichtings- en beplantingsplannen.  Naast inrichtingseisen spelen ook beheers aspecten een belangrijke rol. Immers moet iets wat gerealiseerd wordt ook op termijn onderhouden worden tegen aanvaardbare kosten.

Praktische koppeling
Plannen en ontwerpen worden te allen tijde gekoppeld aan de praktische uitvoerbaarheid, hierbij kan onder ander worden gedacht aan:

-    Invloeden van de bodemgesteldheid;
-    De koppeling met de ondergrondse infrastructuur en
-    Het toetsen van het ontwerp met maatgevende voertuigen.

Wilt u meer informatie over onze organisatie of onze diensten? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het nummer: 0165 - 349 350 of u kunt het contactformulier invullen.

VOLG GEO INFRA OP: